Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, ZabokT 049 221 620 F 049 221 147
Ravnatelj T 049 221 174 Tajništvo T 049 221 205
E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr www.ss-sudigo-zabok.skole.hr

Novosti - početna stranica > Projekti > Tjedan kreativne nastave - projekt: Učenje učenja
 
..

Cilj: prikazati i doživjeti učenje kao zanimljivu cjeloživotnu aktivnost, prihvatiti potrebu za mijenjanjem pristupa učenju i poučavanju te uloge nastavnika u nastavi usmjerenoj prema učeniku

Zadatci:
- Stjecanje novih znanja i kompetencija s naglaskom na: učiti kako učiti, digitalne kompetencija te kreativno izražavanje na materinskom i stranim jezicima
- Potaknuti učenike na istinsko učenje kao kreativne i zabavne aktivnosti
- Provoditi programske aktivnosti za poticanje intrinzične motivacije kod učenika
- Provoditi programske aktivnosti koje će učenike poučiti kreativnom mišljenju i izražavanju
- Poučiti učenike metakognitivnim vještinama
- Uvrstiti načela integrirane nastave, terenske nastave
- Praktična primjena projektne nastave/učenje
- Potaknuti proces vrjednovanja i samovrjednovanja nastavnika i učenika
- Učiniti direktne promjene na unaprjeđivanju nastavnog procesa
- Doprinijeti kvaliteti institucije

Ciljana grupa: svi učenici prvih razreda četverogodišnjeg obrazovanja, dizajneri, medijski i grafički tehničari i učenici trogodišnjeg programa iz područja grafike.

Uzorak: 80 učenika

Vrijeme realizacije: Školska godina 2007./2008.

Vremenski slijed provedbe projektnih aktivnosti:

- pripreme tijekom prvog polugodišta šk. god. 2007./2008.;
- radionice za učenike na temu Kako učiti na satovima RO
- provedba projekta u tjednu kreativne nastave 4. - 8. veljače 2008.

a. "Legende moga zavičaja", 1. dizajn , 1. grafičari
b. "Vizualni svijet predstave" - 1. dizajn
c. "Digitalna vrata u svijet" - 1. medijski tehničari
d. "Ekološki utjecaj proizvodnje recikliranog papira" - 1. grafički tehničari

- terenska nastava u Velikom Taboru 5. veljače 2008.
- terenska nastava Dunapack, Zabok
- učeničko predstavljanje projektnih aktivnosti 8. veljače 2008.
- evaluacija projekta 8. veljače 2008.
- predstavljanje rezultata provedenog projekta na sjednici Nastavničkog vijeća škole - ožujak
- predstavljanje rezultata provedenog projekta na stručnim skupovima (stručnih suradnika, profesora hrvatskoga jezika na županijskoj razini) - travanj - svibanj

Nositelji: učenici, profesori, voditelji projektnih timova, voditelji projekta

Suradnja: Dvorac Veliki Tabor, Dunapack, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, županijski projekt: Putovima baštine

Financijska i organizacijska pomoć: Grad Zabok, d.o.o Muffo,

1. Obrazloženje projekta:

U skladu s koncepcijom cjeloživotnog učenja koju je definirala Europska komisija 2004. a prihvatile sve članice Europske unije, razvoj kompetencija učiti- kako-učiti, digitalne kompetencije, kreativno izražavanje, kompetencije za komunikaciju na materinskom i na stranom jeziku, matematička pismenost i osnovno poznavanje znanosti i tehnologije, građanske kompetencije i poduzetništvo se navode kao ključne kompetencije trajnog obrazovanja. Upravo te zahtjeve cjeloživotnog obrazovanja i razvijanje kompetencija učiti-kako-učiti, digitalne kompetencije, kreativnost i komunikacijske kompetencije na hrvatskom i stranom jeziku inkorporirali smo u naš projekt u Danima kreativne nastave u školskoj godini 2007./2008.
Načini dolaženja do informacija znatno su promijenjeni te primarni izvor informacija za učenike nije samo škola kao tradicionalni sustav. Veliku pozornost kao alternativni izvor znanja zauzima mreža i digitalne kompetencije. Nastavne sadržaje te osobni rast i razvoj učenika nužno je integrirati u cjelovito osmišljen program. Učenje i poučavanje treba biti usmjereno prema učeniku, okrenuto individualnim iskustvima, istraživalačkim aktivnostima te traženjem i obradom informacija u pozitivnom i poticajnom okruženju.
Pokušaji cjelovitog sagledavanja nekog obrazovnog sadržaja putem integrirane nastave mogu učenicima pružiti dinamičniji doživljaj i prihvaćanje nastavnog procesa.
Projektna nastava sa svim svojim obilježjima također može učiniti kvalitetne pomake u nastavnom procesu te ponuditi učenicima model koji će ih pripremati za cjeloživotno učenje i učiniti školu zanimljivom.
Proučavanje određenih sadržaja u neposrednoj stvarnosti putem terenske nastave pridonosi boljoj povezanosti sa životom.
Mladi se sve više okreću alternativnim izvorima znanja što direktno djeluje na potrebu mijenjanja načina učenja i poučavanja u školama te same uloge učitelja.

2. Putovi ostvarenja projekta:

a) Projektna nastava/ učenje
b) Integrirana nastava
c) Terenska nastava

a) Projektnom nastavom ostvarit ćemo ove ciljeve:
- usmjerenost prema interesima i potrebama učenika
- učenici autonomno odlučuju o sadržaju i obliku rada u okviru zadane teme,
- samostalno organiziranje i osobna odgovornost svakog člana tima
- timski se donosi odluka o načinu i vremenu ostvarenja te o načinu predstavljanja projekta
- naglašavaju se ciljevi kako učiti – učenje planiranja, rješavanje problema,donošenje odluka
- učenje u timu i o timskom učenju ( uloge, zadatci pojedinca i odgovornost prema grupi)
- interdisciplinarnost omogućava sadržajnu cjelovitost teme koja se proučava
- prevladava se rascjepkanost po nastavnim predmetima
- mijenja se uloga učitelja i naglašava se važnost komunikacijskih sposobnosti
- učenje prezentacijskih vještina i javno predstavljanje projekta
- učenici samostalno vrednuju svoj rad
- kritička refleksija na cjelokupni proces i rezultate projekta
- uvažavaju se unaprijed dogovoreni načini vrednovanja procesa i ishoda projektnih aktivnosti
- rezultate projekta učenici prezentiraju svim zainteresiranim
Etape projektne nastave:
1. Određivanje teme
2. Formuliranje cilja
3. Planiranje ( okvirno, operativno)
4. Priprema za rad na projektu
5. Provedba projekta
6. Predstavljanje projekta
7. Refleksija o projektu (kritički osvrt o cjelokupnom procesu tijekom izvedbe projekta; samoprocjena, evaluacija, smjernice za daljnji rad

b) Integrirana nastava - razvija načine poučavanja i doživljavanja znanja koji na mentalnoj razini uspostavljaju međusobne veze te potiču na stvaranje novih rješenja.
- zanimljive projektne aktivnosti koje kombiniraju istraživanja i proučavanja
- učenici koriste računalo kao sredstvo za obradu i analizu informacija
- hrvatski jezik, povijest, zemljopis, prirodne znanosti, pisanje, računanje i ostali predmeti struke se povezuju, a ne poučavaju svaki zasebno.

c) Terenskom nastavam želimo kod učenika umanjiti podjelu rada i života u školi i izvan nje, povezati i uključiti učenike u život i rad lokalne zajednice, pojačati doživljajni aspekt učenja i poučavanja.

..

odvedi me na vrh