Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube

Učenje učenja

Tjedan kreativne nastave – projekt: Učenje učenja

Cilj: prikazati i doživjeti učenje kao zanimljivu cjeloživotnu aktivnost, prihvatiti potrebu za mijenjanjem pristupa učenju i poučavanju te uloge nastavnika u nastavi usmjerenoj prema učeniku

Zadaci:

 • Stjecanje novih znanja i kompetencija s naglaskom na: učiti kako učiti, digitalne kompetencija te kreativno izražavanje na materinskom i stranim jezicima
 • Potaknuti učenike na istinsko učenje kao kreativne i zabavne aktivnosti
 • Provoditi programske aktivnosti za poticanje intrinzične motivacije kod učenika
 • Provoditi programske aktivnosti koje će učenike poučiti kreativnom mišljenju i izražavanju
 • Poučiti učenike metakognitivnim vještinama
 • Uvrstiti načela integrirane nastave, terenske nastave
 • Praktična primjena projektne nastave/učenje
 • Potaknuti proces vrjednovanja i samovrjednovanja nastavnika i učenika
 • Učiniti direktne promjene na unaprjeđivanju nastavnog procesa
 • Doprinijeti kvaliteti institucije

Ciljana grupa: svi učenici prvih razreda četverogodišnjeg obrazovanja, dizajneri, medijski i grafički tehničari i učenici trogodišnjeg programa iz područja grafike.

Uzorak: 80 učenika

Vrijeme realizacije: Školska godina 2007./2008.

Vremenski slijed provedbe projektnih aktivnosti:

 • pripreme tijekom prvog polugodišta šk. god. 2007./2008.;
 • radionice za učenike na temu Kako učiti na satovima RO
 • provedba projekta u tjednu kreativne nastave 4. – 8. veljače 2008.
 1. “Legende moga zavičaja”, 1. dizajn , 1. grafičari
 2. “Vizualni svijet predstave” – 1. dizajn
 3. “Digitalna vrata u svijet” – 1. medijski tehničari
 4. “Ekološki utjecaj proizvodnje recikliranog papira” – 1. grafički tehničari
 • terenska nastava u Velikom Taboru 5. veljače 2008.
 • terenska nastava Dunapack, Zabok
 • učeničko predstavljanje projektnih aktivnosti 8. veljače 2008.
 • evaluacija projekta 8. veljače 2008.
 • predstavljanje rezultata provedenog projekta na sjednici Nastavničkog vijeća škole – ožujak
 • predstavljanje rezultata provedenog projekta na stručnim skupovima (stručnih suradnika, profesora hrvatskoga jezika na županijskoj razini) – travanj – svibanj

Nositelji: učenici, profesori, voditelji projektnih timova, voditelji projekta

Suradnja: Dvorac Veliki Tabor, Dunapack, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, županijski projekt: Putovima baštine

Financijska i organizacijska pomoć: Grad Zabok, d.o.o Muffo

1. Obrazloženje projekta:

U skladu s koncepcijom cjeloživotnog učenja koju je definirala Europska komisija 2004. a prihvatile sve članice Europske unije, razvoj kompetencija učiti- kako-učiti, digitalne kompetencije, kreativno izražavanje, kompetencije za komunikaciju na materinskom i na stranom jeziku, matematička pismenost i osnovno poznavanje znanosti i tehnologije, građanske kompetencije i poduzetništvo se navode kao ključne kompetencije trajnog obrazovanja. Upravo te zahtjeve cjeloživotnog obrazovanja i razvijanje kompetencija učiti-kako-učiti, digitalne kompetencije, kreativnost i komunikacijske kompetencije na hrvatskom i stranom jeziku inkorporirali smo u naš projekt u Danima kreativne nastave u školskoj godini 2007./2008.
Načini dolaženja do informacija znatno su promijenjeni te primarni izvor informacija za učenike nije samo škola kao tradicionalni sustav. Veliku pozornost kao alternativni izvor znanja zauzima mreža i digitalne kompetencije. Nastavne sadržaje te osobni rast i razvoj učenika nužno je integrirati u cjelovito osmišljen program. Učenje i poučavanje treba biti usmjereno prema učeniku, okrenuto individualnim iskustvima, istraživalačkim aktivnostima te traženjem i obradom informacija u pozitivnom i poticajnom okruženju.
Pokušaji cjelovitog sagledavanja nekog obrazovnog sadržaja putem integrirane nastave mogu učenicima pružiti dinamičniji doživljaj i prihvaćanje nastavnog procesa.
Projektna nastava sa svim svojim obilježjima također može učiniti kvalitetne pomake u nastavnom procesu te ponuditi učenicima model koji će ih pripremati za cjeloživotno učenje i učiniti školu zanimljivom.
Proučavanje određenih sadržaja u neposrednoj stvarnosti putem terenske nastave pridonosi boljoj povezanosti sa životom.
Mladi se sve više okreću alternativnim izvorima znanja što direktno djeluje na potrebu mijenjanja načina učenja i poučavanja u školama te same uloge učitelja.

2. Putovi ostvarenja projekta:

a) Projektna nastava / učenje
b) Integrirana nastava
c) Terenska nastava

a) Projektnom nastavom ostvarit ćemo ove ciljeve:

 • usmjerenost prema interesima i potrebama učenika
 • učenici autonomno odlučuju o sadržaju i obliku rada u okviru zadane teme,
 • samostalno organiziranje i osobna odgovornost svakog člana tima
 • timski se donosi odluka o načinu i vremenu ostvarenja te o načinu predstavljanja projekta
 • naglašavaju se ciljevi kako učiti – učenje planiranja, rješavanje problema,donošenje odluka
 • učenje u timu i o timskom učenju ( uloge, zadatci pojedinca i odgovornost prema grupi)
 • interdisciplinarnost omogućava sadržajnu cjelovitost teme koja se proučava
 • prevladava se rascjepkanost po nastavnim predmetima
 • mijenja se uloga učitelja i naglašava se važnost komunikacijskih sposobnosti
 • učenje prezentacijskih vještina i javno predstavljanje projekta
 • učenici samostalno vrednuju svoj rad
 • kritička refleksija na cjelokupni proces i rezultate projekta
 • uvažavaju se unaprijed dogovoreni načini vrednovanja procesa i ishoda projektnih aktivnosti
 • rezultate projekta učenici prezentiraju svim zainteresiranim

Etape projektne nastave:

 1. Određivanje teme
 2. Formuliranje cilja
 3. Planiranje ( okvirno, operativno)
 4. Priprema za rad na projektu
 5. Provedba projekta
 6. Predstavljanje projekta
 7. Refleksija o projektu (kritički osvrt o cjelokupnom procesu tijekom izvedbe projekta; samoprocjena, evaluacija, smjernice za daljnji rad

b) Integrirana nastava – razvija načine poučavanja i doživljavanja znanja koji na mentalnoj razini uspostavljaju međusobne veze te potiču na stvaranje novih rješenja.

 • zanimljive projektne aktivnosti koje kombiniraju istraživanja i proučavanja
 • učenici koriste računalo kao sredstvo za obradu i analizu informacija
 • hrvatski jezik, povijest, zemljopis, prirodne znanosti, pisanje, računanje i ostali predmeti struke se povezuju, a ne poučavaju svaki zasebno.

c) Terenskom nastavam želimo kod učenika umanjiti podjelu rada i života u školi i izvan nje, povezati i uključiti učenike u život i rad lokalne zajednice, pojačati doživljajni aspekt učenja i poučavanja.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Učenička zadruga Plavi trnac
Erasmus +
Stranica projekta Klikni&Uči
Preporučene stranice
Školska knjižnica:
Arhiva – klikni: